Sprog og bevægelse i nye fællesskaber: Biblioteket bygger bro

Kort om projektet

Med det nye ghettoudspil skal børn i vuggestue, fra de er et år. Tiltaget tager ikke højde for, at nogle familier ikke har viden og de fornødne redskaber til at stimulere sproget i hjemmet. Biblioteker arbejder med sprogstimulering med afsæt i bøgernes verden, bl.a. i forlængelse af Bogstart. For småbørnsmødre, der er vokset op i ikke-boglig kultur, kan der være et potentiale i at begynde et andet sted, med sprogstimulering af babyer mellem 6 og 12 måneder: Med bevægelse og dans.

Projektets nyhedsværdi ligger i at bruge en ny indfaldsvinkel til sprogstimulering, hvor biblioteket med afsæt i udviklingspsykologi, kropslig indlæring, kropsfænomenologi, forståelse af barnets sansemotoriske udvikling samt viden om early literacy bygger bro mellem krop og sprog for en målgruppe i udsatte boligområder. Samtidig skabes et kulturelt fællesskab om noget almenmenneskeligt: Mor-barn-relationen.

Projektet skal kort sagt give børnene en god start på deres sproglige udvikling samt sikre tilhørsforhold til biblioteket for en gruppe af ikke-brugere. Med dans, bevægelse og musik styrkes deres sanser, motorik og sprog. Mødrene får redskaber og opbygger et socialt netværk samt styrket deres tilhørsforhold og kendskab til Biblioteket.

Projektet skal udvikle et koncept for bibliotekers samarbejde med danseinstitutioner, rekruttering af deltagere gennem bl.a. boligsociale medarbejdere, inddragelse af målgruppen i design af selve forløbet og styrkelse af netværket mellem de lokale mødre på længere sigt. Den røde tråd gennem hele forløbet er børnenes sprogudvikling.
Samlet bevilling: 445.000 kr.
Målgruppe:
Afsluttet:
til

Kontakt

Besar Rakipi
rakipi [at] kk.dk