E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

Kort om projektet

Projektets MÅL er, at undersøge, dels hvordan det digitale bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og virtuelle læringsmiljøer
dels hvordan bibliotekerne kan bidrage til understøttelse af studerendes digitale dannelse og læring – employability.

Projektets DEFINITION af employability er
Evne til selvstændigt og kritisk at agere i en faglig professionel kontekst ved at kunne identificere, indsamle, evaluere, organisere og fremlægge
viden i og på digitale platforme.
http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/seven_pillars.html
Til de syv nævnte parametre i ovenstående link føjer projektet et ottende parameter: REFLEKSION – at kunne reflektere over, hvordan
informationskompetence praktiseres i en faglig professionel kontekst.

Projektet VIL:
Iværksætte mindst ni konkrete faglige forløb ved universiteter, professionshøjskoler og et erhvervsakademi, hvor det virtuelle bibliotek, i tæt
samarbejde med uddannelserne og de respektive undervisere, integrerer målrettet information og relevante services i forløbene. Det sker via
de respektive virtuelle læringsmiljøer (Learning Management Systemer (LMS) og Massive Open Online Courses (MOOCs).

Etablere samarbejdet omkring de ni konkrete forløb i projektets udviklingsfase (2014-2015) og udbrede til flere forløb i projektets
implementeringsfase (2015-2016). Således sikres bæredygtighed, nemlig omsætning fra udvikling til drift i forbindelse med ordinære
uddannelsesforløb.

Udvikle relevante e-læringsobjekter, som tager afsæt i det digitale biblioteks systemer, ressourcer og services og som skal implementeres i
uddannelsesinstitutionernes virtuelle læringsmiljøer, herunder styrke projektmedarbejdernes kompetenceudvikling på dette felt.

Udleder fælles fleksible koncepter for biblioteksproducerede e-læringsobjekter samt generiske modeller og anbefalinger for bæredygtigt
samarbejde om integration af bibliotekernes systemer, ressourcer og services i virtuelle læringsmiljøer. Modeller og koncepter, som vil kunne
genanvendes eller bearbejdes af kolleger i brede biblioteks- og uddannelsesmiljøer.

Foretage evalueringer af de iværksatte forløb, der på et systematisk grundlag dokumenterer, hvordan det digitale bibliotek skaber værdi for
studerendes employability.

TIDSRAMME: 2014-2016

Projektet DRIVES af:
et bredt samarbejdet projektkonsortium, herunder styre- og projektgruppe, ledet af AU Library.

Et advisory board fra uddannelser ved de involverede universiteter, professionshøjskoler og et erhvervsakademi, samt repræsentanter fra
området fra gymnasieuddannelserne, følger og rådgiver projektet.